Ναυτικό Δίκαιο και Συμβάσεις

 

Σκοπός  του μαθήματος είναι η κατανόηση και περαιτέρω ανάλυση του ναυτικού δικαίου και ιδίως του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου και του ιδιωτικού διεθνούς ναυτικού δικαίου με έμφαση στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και στη λειτουργία της φορτωτικής και παρόμοιων εγγράφων στα πλαίσια αυτά. Ειδικότερα εξετάζονται οι διεθνείς συμβάσεις σχετικά με το αντικείμενο, η ναυτιλιακή επιχείρηση και το πλοίο ως έννοια και ως ιδιαίτερο κινητό πράγμα καθώς και η εκμετάλλευση του. Επίσης, εξετάζονται τα πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχείρησης, η συμπλοιοκτησία, η ναύλωση στις διάφορες μορφές της και η λειτουργία της.

Περιεχόμενα

 • Διακρίσεις ναυτικού δικαίου, διεθνείς συμβάσεις, έννοια και είδη ναυτιλιακής επιχείρησης.
 • Έννοια πλοίου κατά τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, εθνικότητα πλοίου, στοιχεία εξατομίκευσης πλοίου, έγγραφα πλοίου, κτήση κυριότητας πλοίου, κατάσχεση πλοίου.
 • Ναυτική υποθήκη, καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας πλοίου,  ναυτικά προνόμια.
 • Εκμετάλλευση του πλοίου.
 • Βοηθητικά πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχείρησης, σύμβαση ναυτολόγησης πλοιάρχου και ναυτικού.
 • Συμπλοιοκτησία, δικαιώματα συμπλοιοκτητών, λύση της συμπλοιοκτησίας.
 • Ναύλωση, έννοια, διακρίσεις, λειτουργία.
 • Τύποι συμβάσεων διεθνών πωλήσεων εμπορευμάτων: Free on Board (FOB)/ Cost, Insurance and Freight (CIF) / Cost & Freight (C&F)  / Ex ship / Ex works  (EXW)/ Free Alongside
 • Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων (contract of affreightment /contracts for the carriage of goods, charter parties, contracts evidenced by bills of lading). Νομική φύση, τα μέρη.  Voyage charter party, Time charter party.
 • Θαλάσσια φορτωτική (bill of lading). Περιεχόμενο, λειτουργία, ιδιότητες. Παρόμοια έγγραφα (delivery order, sea waybill, booking note, mate’s receipt). Hague/Visby Rules.
 • Ευθύνη του εκναυλωτή (ship-owner, carrier) και του ναυλωτή (charterer, sub-charterer).
 • Δικαιοπρακτική – αδικοπρακτική ευθύνη των εμπλεκομένων μερών. Bailment, sub-bailment, Himalaya clause, indemnity clause.
 • Τρόπος χρηματοδότησης διεθνούς σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων: Τραπεζική ενέγγυα πίστωση (documentary credit). Κατάρτιση. Είδη (revocable, irrevocable, confirmed credits, straight and negotiation credits, red clause and green clause credits).