Τέλη Φοίτησης (Δίδακτρα)

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) ανέρχονται στο ποσό των 3.000 ευρώ, και μπορούν να καταβληθούν σε τρεις (3) δόσεις. Με την καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης των διδάκτρων και την εγγραφή τους, οι φοιτητές θεωρούνται ενταγμένοι στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τους απορρέουν. Η πρώτη δόση μπορεί να καταβληθεί τμηματικά σε δύο ισόποσες υπο-δόσεις των 500 ευρώ, αρχικά με την εγγραφή και το υπόλοιπο πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η δεύτερη (2η) δόση των διδάκτρων καταβάλλεται στο τέλος του πρώτου (1ου) εξαμήνου από της εγγραφής και η τρίτη (3η) δόση στο τέλος του δεύτερου (2ου) εξαμήνου από της εγγραφής.