Διεθνής και Ναυτιλιακή Οικονομική

 

Σκοπός
Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές και έννοιες της Ναυτιλιακής Οικονομικής. Εξετάζει τη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, τους συμμετέχοντες σε αυτή, τους προσδιοριστικούς παράγοντες των τιμών (ναύλων) καθώς και την εφαρμοζόμενη διεθνώς ναυτιλιακή πρακτική, όπως αυτή αποτυπώνεται και στα σχετικά συμφωνητικά και συμβάσεις.
Περιεχόμενα

 • Διεθνής οικονομία και διεθνές θαλάσσιο εμπόριο
 • Η ζήτηση θαλασσίων μεταφορικών υπηρεσιών (τα φορτία)
 • Η προσφορά θαλασσίων μεταφορικών υπηρεσιών (τα πλοία)
 • Η τεχνολογική εξέλιξη των πλοίων
 • Η ναυλαγορά (ελεύθερη, γραμμών, ναυλοδείκτες)
 • Οι ναυτιλιακές διακυμάνσεις και ο ναυτιλιακός κύκλος
 • Το κόστος στις θαλάσσιες μεταφορές
 • Οι ναυλώσεις (είδη, διαπραγμάτευση, ναυλοσύμφωνα, όροι πώλησης φορτίου)
 • Σημαίες ευκολίας ή ευκαιρίας
 • Η ναυτιλιακή επιχείρηση και η δομή της
 • Ναυπήγηση, αγοροπωλησία και διάλυση πλοίου (όροι διαπραγματεύσεις, συμφωνητικά)