Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη χρήση, αξιοποίηση και ανάλυση των δημοσιευμένων λογιστικών πληροφοριών από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με σκοπό την αξιολόγηση της επιχείρησης και την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων, σε σχέση με την κατανομή οικονομικών πόρων. Επίσης στην αποτίμηση της αξίας επιχείρησης και την εκτίμηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας της.

Περιεχόμενα

 • Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και το κανονιστικό τους πλαίσιο (ΔΛΠ & ΕΛΠ).
 • Εφαρμογή ΔΛΠ και ΔΠΧΑ σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.
 • Τεχνική Ανάλυση. Διαστρωματική και Διαχρονική Ανάλυση. Κατάσταση τάσης και κοινών μεγεθών. Κεφάλαιο Κίνησης.
 • Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας.
 • Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης.
 • Κατάρτιση και ερμηνεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών σύμφωνα με το ΔΛΠ 7, Ποιότητα Κερδών, Αδέσμευτες Ταμειακές Ροές.
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου – Λειτουργική Μόχλευση
 • Αποδοτικότητα Συνολικών και Ιδίων Κεφαλαίων
 • Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και εκτίμηση φερεγγυότητας επιχείρησης.
 • Επενδυτικοί αριθμοδείκτες. Αποτίμηση εταιρειών.
 • Ειδικοί αριθμοδείκτες για ναυτιλιακές εταιρείες.
 • Πρακτικά παραδείγματα (case studies) εισηγμένων εταιρειών.