Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει και υποβοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην επιλογή θέματος και στον τρόπο συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, με το πέρας του φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τις διαδικασίες και τις τεχνικές της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση σε θέματα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Ναυτιλιακής επιστήμης.

Περιεχόμενα

 • Ορθή χρήση ερευνητικής γλώσσας και ορολογίας.
 • Επιστημονική δεοντολογία
 • Σχεδιασμός ερευνητικού προγράμματος.
 • Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και επιλογή κατάλληλης για αυτά μεθοδολογία.
 • Επισκόπηση και οργάνωση βιβλιογραφίας – δευτερογενείς πηγές δεδομένων.
 • Αξιολόγηση και κριτική επεξεργασία σε δημοσιευμένα ερευνητικά  άρθρα και άλλες πηγές.
 • Ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα.
 • Περιορισμοί και προτερήματα των διάφορων μεθόδων συλλογής δεδομένων.
 • Ανάλυση δεδομένων – Στατιστική επεξεργασία.
 • Εξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων έρευνας.
 • Διαδικασία δημοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Παρουσιάσεις ερευνητικών προτάσεων φοιτητών.