Αντικείμενο σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (M.Sc in Finance and Shipping) επιδιώκει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό της επιστημονικής γνώσης με τη εφαρμοσμένη επιστημονική πρακτική που συνοδεύει τους συμμετέχοντες, μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την διεπιστημονική και επιστημολογικά πολύπλευρη αναζήτηση του μονοπατιού δημιουργίας νέας γνώσης.

Αναλυτικότερα το Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας εστιάζει και καλύπτει μέσω των γνωστικών αντικειμένων, τις γνώσεις, δεξιότητες και τάσεις:
•    Στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη καλύπτοντας επιμέρους πεδία όπως η Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική, η Χρηματοοικονομική Διοίκηση, η Διεθνής και Ναυτιλιακή Οικονομική, η Χρηματοοικονομική Ανάλυση, η Χρηματοδότηση της Ναυτιλίας.
•    Στην Ναυτιλιακή Οικονομική και Διαχείριση, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της Ναυτιλιακής λογιστικής και χρηματοοικονομικής, στα οποία το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής έχει εμπειρία.

 Στόχος του ΠΜΣ είναι η απόκτηση από τους αποφοίτους του της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στα προαναφερθέντα αντικείμενα ώστε να επιτύχουν:
•    την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και
•    τη συγκρότηση επαρκούς γνωστικής υποδομής, χρήσιμης για τη λήψη αποφάσεων, την προσαρμογή των συστημάτων διοίκησης και λειτουργιών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθώς και την εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τα ηγετικά στελέχη της.