Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ναυτικό Δίκαιο και Συμβάσεις

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

Ναυτιλιακή Λογιστική

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας

Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία
Διαχείριση Επενδύσεων και Κινδύνων στη Ναυτιλία
 

Εναλλακτικά είτε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είτε Πρόγραμμα Απασχόλησης , συν ένα από τα παραπάνω μαθήματα 3ου εξαμήνου