Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Κατά το τρίτο εξάμηνο διενεργείται σεμινάριο μεθοδολογίας έρευνας και εκπονείται και εξετάζεται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται με άλλο πρόσφορο επιστημονικό τρόπο που κρίνεται τεκμηριωμένα ισοδύναμος με αυτήν,

όπως συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα (research project). Εναλλακτικά στο 3ο εξάμηνο δύναται να υπάρξει πρόγραμμα απασχόλησης (internship) σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού και ναυτιλιακού τομέα της οικονομίας, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρακολουθούνται και καταγράφονται από το ΠΜΣ, ενώ θα υποβάλλεται σχετική έκθεση αξιολόγησης.


Στην περίπτωση προγράμματος μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται μέχρι πέντε (5) εξάμηνα σπουδών. Μπορεί να παρέχεται δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος φοίτησης δεν ξεπερνά τα έξι (6) εξάμηνα σπουδών.