Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης επικεντρώνοντας κυρίως σε θέματα όπως: προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου, καθορισμός κόστους κεφαλαίου, κεφαλαιακή διάρθρωση, πολιτική μερίσματος.
Περιεχόμενα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
1) αναφέρει τον αντικειμενικό σκοπό μιας επιχείρησης και τις τρεις βασικές κατηγορίες χρηματοοικονομικών αποφάσεων.
2/. καθορίζει το αρχικό κόστος μιας επένδυσης και τις πρόσθετες ετήσιες ταμειακές ροές
3/. υπολογίζει, ερμηνεύει και αξιολογεί τις βασικές μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων
4/. υπολογίζει και ερμηνεύει τον κίνδυνο ενός επενδυτικού προγράμματος
5/. υπολογίζει το κόστος των διαφόρων πηγών κεφαλαίου και το μέσο σταθμικό κόστος
6/. αναλύει την έννοια της κεφαλαιακής διάρθρωσης και περιγράφει τους παράγοντες που την καθορίζουν
7/. παρουσιάζει τις βασικές πολιτικές μερίσματος και να εξηγεί το πληροφοριακό περιεχόμενο της ανακοίνωσης ενός μερίσματος.