Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει και υποβοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην επιλογή θέματος και στον τρόπο συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, με το πέρας του φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τις διαδικασίες και τις τεχνικές της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση σε θέματα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Ναυτιλιακής επιστήμης.

Περιεχόμενα

 • Ορθή χρήση ερευνητικής γλώσσας και ορολογίας.
 • Επιστημονική δεοντολογία
 • Σχεδιασμός ερευνητικού προγράμματος.
 • Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και επιλογή κατάλληλης για αυτά μεθοδολογία.
 • Επισκόπηση και οργάνωση βιβλιογραφίας – δευτερογενείς πηγές δεδομένων.
 • Αξιολόγηση και κριτική επεξεργασία σε δημοσιευμένα ερευνητικά  άρθρα και άλλες πηγές.
 • Ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα.
 • Περιορισμοί και προτερήματα των διάφορων μεθόδων συλλογής δεδομένων.
 • Ανάλυση δεδομένων – Στατιστική επεξεργασία.
 • Εξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων έρευνας.
 • Διαδικασία δημοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Παρουσιάσεις ερευνητικών προτάσεων φοιτητών.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη χρήση, αξιοποίηση και ανάλυση των δημοσιευμένων λογιστικών πληροφοριών από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με σκοπό την αξιολόγηση της επιχείρησης και την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων, σε σχέση με την κατανομή οικονομικών πόρων. Επίσης στην αποτίμηση της αξίας επιχείρησης και την εκτίμηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας της.

Περιεχόμενα

 • Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και το κανονιστικό τους πλαίσιο (ΔΛΠ & ΕΛΠ).
 • Εφαρμογή ΔΛΠ και ΔΠΧΑ σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.
 • Τεχνική Ανάλυση. Διαστρωματική και Διαχρονική Ανάλυση. Κατάσταση τάσης και κοινών μεγεθών. Κεφάλαιο Κίνησης.
 • Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας.
 • Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης.
 • Κατάρτιση και ερμηνεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών σύμφωνα με το ΔΛΠ 7, Ποιότητα Κερδών, Αδέσμευτες Ταμειακές Ροές.
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου – Λειτουργική Μόχλευση
 • Αποδοτικότητα Συνολικών και Ιδίων Κεφαλαίων
 • Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και εκτίμηση φερεγγυότητας επιχείρησης.
 • Επενδυτικοί αριθμοδείκτες. Αποτίμηση εταιρειών.
 • Ειδικοί αριθμοδείκτες για ναυτιλιακές εταιρείες.
 • Πρακτικά παραδείγματα (case studies) εισηγμένων εταιρειών.

Ναυτιλιακή Λογιστική

 

Σκοπός  του μαθήματος είναι να αναπτύξει λογιστικά θέματα ναυτιλιακών επιχειρήσεων Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να κατανοούν ειδικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο
 • Να χειρίζονται θέματα απόκτησης πλοίου με πρωτότυπο ή παράγωγο τρόπο
 • Να εκτιμούν τις νομικές διαφορές που υπάρχουν στις διάφορες μορφές ναυτιλιακών εταιρειών
 • Να αναλύουν και καταχωρούν δεδομένα από το Λογαριασμό Πλοιάρχου

Περιεχόμενα

 •  Έννοια πλοίου, κατηγορίες πλοίων, νομικά χαρακτηριστικά, μονάδες μέτρησης (net tonnage, gross tonnage, deadweight), ναυτιλιακά έγγραφα, νηογνώμονας, ναυλομεσίτης, πράκτορας, ασφαλιστής, ναυλωτής,  P & I clubs, σταλίες, επισταλίες, claims, αβαρίες, ρυμούλκηση, πλοηγός
 •  Η σημαία των πλοίων, τα νηολόγια και η σχετική νομοθεσία, Φορολογία πλοίων υπό ελληνική σημαία
 • Ειδικές μορφές ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Ν 959/79, Ν 849/78, Ν 2687/53, ΑΝ 89/67, Ν 27/75, Ν 3182/03) και νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους
 • Πρωτότυπος τρόπος απόκτησης πλοίου (λογιστική παρακολούθηση πληρωμών κατά την κατασκευαστική περίοδο), Παράγωγος τρόπος απόκτησης πλοίου (ΜΟΑ, Bill of Sale)
 •  Συμβάσεις ναυλώσεως, ειδικοί όροι αυτών και η λογιστική τους αντιμετώπιση (voyage charter, time charter, bare boat charter), Λογαριασμοί Πρακτόρων και συναλλαγματικές διαφορές, Ασφάλιση πλοίου – Clubs, Επιθεωρήσεις πλοίου – Νηογνώμονες
 •  Λογαριασμός Πλοιάρχου (Master’s General Account)

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η κατανόηση του τρόπου χρηματοδότησης των  ναυτιλιακών επιχειρήσεων με έμφαση στη διαμόρφωση άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται μορφές χρηματοδότησης  μέσω ιδίων και ξένων κεφαλαίων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διαδικασία έκδοσης και τιμολόγησης ομολόγων. Αναλύονται οι διαφορές μεταξύ των ναυτιλιακών ομολόγων και ναυτιλιακών δανείων. Εξετάζεται η δομημένη χρηματοδότηση με έμφαση στην  λύση της χρηματοοικονομικής μίσθωσης.  Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται ειδικές περιπτώσεις, όπως τα ομόλογα υψηλής απόδοσης/υψηλού κινδύνου, η τιτλοποίηση, οι προθεσμιακές συμβάσεις (forward freight agreements, FFAs). 

Περιεχόμενα

 • Κίνδυνος στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων στην ναυτιλία.
 • Ο ρόλος της κεφαλαιαγοράς (πρωτογενή αγορά και δευτερογενή αγορά).
 • Τραπεζική δανειοδότηση και κοινοπρακτικά δάνεια.
 • Χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων (δημόσιες προσφορές, ιδιωτικές τοποθετήσεις).
 • Ομολογιακά δάνεια και έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης/υψηλού κινδύνου.
 • Τιτλοποίηση ως μορφή χρηματοδότησης real asset backed industry.
 • Χρηματοοικονομική μίσθωση
 • Διαχείριση κινδύνου και forward freight agreement (FFAs)